LOVE HER MORE - TREAT HER BETTER BBQ BUFFET PARTY - BLUE BAND 08.03
March 03, 2023

Thời gian: 6:30 PM - 10:00 PM tối ngày 8/3/2023 (Thứ Tư)

Địa điểm: Senna Hotel Garden